Členstvo
O členstvo v Asociácii pre spoluprácu a rozvoj (ACD) môže požiadať každá právnická či fyzická osoba. Žiadosť o členstvo schvaľuje štatutárny orgán ACD a po úhrade členského príspevku sa stáva žiadateľ riadnym členom.

Výška členského príspevku pre riadneho člena je pre kalendárny rok 2020 stanovená na 365 Eur.

V prípade, že sa že bude podaná žiadosť o členstvo v priebehu kalendárneho roka, členský príspevok bude prepočítaný na alikvotnú časť odo dňa podania prihlášky do konca kalendárneho roka nasledovne: počet zostávajúcich dní do 31. decembra vynásobený sumou 1 Euro.