Kódex ACD
Pracovný kódex Asociácie pre rozvoj a spoluprácu (ACD), ktorý uplatňujeme pri realizovaní vzájomnej spolupráce:

• Konáme v súlade s platnou legislatívou a so všeobecne uznávanými hodnotami s dôrazom na prísne dodržiavanie princípov obchodnej a spoločenskej etikety.
• Vzťahy s partnermi a členmi sú založené na vzájomnej dôvere a úcte.
• Dodržiavame všetky podmienky vyplývajúce zo zmlúv, čo očakávame aj od všetkých spolupracujúcich strán.
• Rokujeme nezávisle, objektívne a čestne tak, aby sme sa vyhli akémukoľvek konfliktu záujmov a nezneužili svoje postavenie.
• Vždy pracujeme tak, aby sme zachovali našu dôstojnosť, dobrú povesť a meno.
• Informácie označené ako dôverné nikdy nesprístupníme tretím osobám.
• Neustále vylepšujeme dátové zabezpečenie a mimoriadne dbáme o ochranu dát v našich informačných systémoch.
• Minimalizujeme spotrebu papiera a energií a pomáhame šetriť životné prostredie.