O asociácii
Asociácia pre spoluprácu a rozvoj (ďalej len ACD) je neziskovým, samosprávnym a nezávislým subjektom, ktorý napomáha naviazaniu, rozvoju a prehĺbeniu interregionálnej spolupráce medzi fyzickými a právnickými osobami zo štátov Európy, Ázie, Ameriky, Afriky a Austrálie v rozličných oblastiach. Predovšetkým ide o oblasť obchodu, kultúry, umenia, vedy a techniky, hospodárstva, turistiky a cestovného ruchu, vzdelávania, iných oblastí a tiež podporu charitatívnej činnosti.

ACD buduje a udržuje partnerské vzťahy so súkromným a verejným sektorom (organizáciami, spoločnosťami, ministerstvami, komorami, asociáciami, inštitúciami, vládami, združeniami, samosprávnymi organizáciami, regiónmi, rôznymi územnými celkami, obcami, mestami, zastupiteľskými úradmi štátov a území) a vytvára účinný a efektívny nástroj na vzájomnú podporu, spoluprácu a rozvoj.

ACD svojou medzinárodnou činnosťou a know-how vytvára efektívny nástroj pre nadväzovanie a vytváranie profesionálnych a obchodných kontaktov, rozvoj a vytváranie obchodných príležitostí alebo siete overených kontaktov.

ACD je spolok s právnou subjektivitou globálneho charakteru, ktorý je oficiálne zaregistrovaný v registroch Ministerstva spravodlivosti Českej republiky na Mestskom súde Prahe v oddieli L pod vložkou číslo 69869 a identifikačným číslom 06820492.