Podmienky zastúpenia ACD
SMERNICA
Asociácie pre spoluprácu a rozvoj (ACD) pre zahraničných zástupcov Národnej sekcie ACD

Článok I.
Všeobecné ustanovenia
 
1. Smernica Asociácie pre spoluprácu a rozvoj (ďalej len „ACD“) vymedzuje zahraničných zástupcov Národnej sekcie ACD (ďalej len „zástupca“), postup pri ich menovaní alebo odvolaní, ako aj ich funkciu na území zastúpenia.

2. Zástupcovia ACD sú jednotlivci, ktorí nie sú zamestnancami ACD a sú poverení konať na dobrovoľnom základe v súlade so záujmami ACD. Cudzí štátny príslušník, ktorý má vysoký sociálny status v krajine bydliska a disponuje potrebnými osobnostnými vlastnosťami, ako aj schopnosťou riadne vykonávať funkciu, ktorá mu bola pridelená, môže byť spravidla menovaný ako zástupca ACD.

3. Zahraniční zástupcovia Národnej sekcie ACD sa riadia zákonmi Českej republiky a krajiny trvalého pobytu, medzinárodnými zmluvami, ktorých je Česká republika súčasťou, všeobecne uznávanými zásadami medzinárodného práva a medzinárodnými zvyklosťami, ako aj pravidlami ACD, rozhodnutiami výkonného orgánu ACD, príkazmi prezidenta ACD, pokynmi vedúcich osôb ACD a tiež touto smernicou.

4. Právne postavenie zástupcov ACD v krajine trvalého bydliska je určené v súlade s právnymi predpismi Českej republiky a zákonmi krajiny trvalého bydliska.

5. ACD nezodpovedá za povinnosti zástupcov ACD. Na druhej strane, zástupca nezodpovedá za povinnosti a záväzky ACD.

 
Článok II.
POSTUP PRI MENOVANÍ A ODVOLANÍ ZÁSTUPCOV ACD

1. Za účelom vymenovania kandidáta na pozíciu zástupcu ACD musí samotný žiadateľ alebo žiadajúca organizácia vyplniť formulár spolu s návrhom na vymenovanie konkrétnej osoby za zástupcu ACD a odovzdať spolu s nasledujúcimi dokumentami:

 • žiadosť uchádzača o vymenovanie do funkcie zástupcu;
 • životopis uchádzača;
 • referenčné listy;
 • kópia pasu;
 • farebná fotka;
 • kontaktné informácie (miesto pobytu, adresa, kontaktné tel. číslo, atď.).

2. Dokumenty uvedené v odseku 1 článok II. posudzuje výkonný orgán ACD, ktorý následne vyhodnotí schválenie žiadosti.

3. Výkonný orgán ACD pri posudzovaní kandidáta, ktorý má byť menovaný na pozíciu zástupcu, predloží prezidentovi ACD vyhlásenie zdôvodňujúce súhlas alebo odmietnutie vymenovania zástupcu.

4. Zástupca sa považuje za menovaného do pozície po podpísaní dohody o spolupráci a je oprávnený konať v mene ACD po odovzdaní štandardného osvedčenia a splnomocnenia na vykonávanie činnosti na území zastúpenia.

5. Dôvody na ukončenie funkcie vykonávanej zástupcom ACD sú nasledovné:

 • osobná žiadosť zástupcu;
 • systematické nedodržiavanie smernice ACD ,
 • rozhodnutie výkonného orgánu alebo prezidenta ACD .

6. Za predpokladu, že existuje dôvod na ukončenie funkcie zástupcu ACD, výkonný orgán ACD vypracuje a predloží prezidentovi ACD memorandum o odvolaní zástupcu ACD.

7. Zástupca sa považuje za odvolaného z funkcie po podpísaní protokolu o odvolaní z funkcie prezidentom ACD.

8. Zástupca v prípade odvolania z funkcie vráti asociácii ACD certifikát a splnomocnenie na výkon činnosti na území zastúpenia.

 
Článok III.
Úlohy, povinnosti a práva zástupcu ACD
 
1. Hlavné úlohy zástupcu ACD sú nasledovné:

 • zastupovať záujmy asociácie ACD a jej členov na území zastúpenia;
 • podpora a vytváranie priaznivých podmienok pre všetky druhy spolupráce a rozvoja na území zastúpenia;
 • podpora, vytváranie a rozvoj kontaktov medzi ACD a komorami, vládnymi orgánmi, podnikateľskými a neziskovými organizáciami, ministerstvami, veľvyslanectvami, konzulátmi a inými partnerskými organizáciami na území zastúpenia a to v oblasti obchodu, zahraničného obchodu, kultúry, vzdelávania, služieb atď.
 
2. Zástupca ACD má v rámci svojich kompetencii nasledovné povinnosti:

2.1. zhromažďovať a predkladať asociácii ACD:

 • informácie a analýzu produktov a referenčné údaje navrhujúce riešenia spolupráce a rozvoja medzi ACD, členmi ACD a krajinou zastúpenia, poskytujúc prehľad o trendoch a podmienkach trhu, výmenu obchodných a iných misií, ako aj ďalšie záležitosti, ktoré sú predmetom záujmu ACD;
 • legislatívne úkony, pravidlá a nariadenia upravujúce zahraničný obchod, obchodné a iné aktivity, spoluprácu a rozvoj na území zastúpenia;
 • analýzu a informácie o výstavách, hlavných produktoch a službách, organizáciu kontroly a certifikácie kvality výrobkov, informácie o ochrane duševného vlastníctva, prevádzke rozhodcovských orgánov atď.;
 • odporúčania týkajúce sa výstav, veľtrhov a iných kongresových podujatiach, ktoré sa konajú na území zastúpenia a na ktorých účasť môže byť pre ACD zaujímavá;

2.2. udržiavať kontakty s podnikateľskými a nepodnikateľskými združeniami a partnerskými organizáciami asociácie ACD na území zastúpenia, ktoré prispievajú k spolupráci a rozvoju;

2.3. poskytnúť pomoc asociácii ACD pri plnení požiadaviek týkajúcich sa:
 
 • zhromažďovania údajov o problémových oblastiach a iných otázkach na území zastúpenia;
 • zastupovania a ochrany záujmov v otázkach súvisiacich s realizáciou aktivít na území zastúpenia, vrátane riešenia sporov so zahraničnými partnermi;
 • hľadania potenciálnych partnerov na území zastúpenia, zriadenia priamej komunikácie, ktorá zahŕňa aj za účasti špecializovaných organizácii poskytovanie poradenských a informačných služieb týkajúcich sa prieskumu trhu, inžinierstva, marketingu, ochrany priemyselného vlastníctva, právnych a iných otázok;
 • usporiadania stretnutí, rokovaní, seminárov a iných podujatí za účasti zainteresovaných členov ACD a organizácii na území zastúpenia;
 • organizovania výstav, seminárov, konferencií, misií, veľtrhov, zriaďovania reklamných a informačných centier na území zastúpenia, ako aj zatraktívnenie účasti na výstavách a podujatiach pod záštitou ACD;
 
2.4. podporovať a aktívne hľadať investície pre projekty ACD, za dohodnutých podmienok investície zahraničných spoločností do ACD projektov a tiež pomáhať pri podpore a realizácii investičných a iných projektov navrhnutých členmi ACD na území zastúpenia;

2.5. na požiadanie asociácie ACD zastupovať jej záujmy na území zastúpenia;

2.6. šíriť a propagovať informácie o činnosti ACD a jej členoch, ako aj podmienky spolupráce s ACD a jej členmi na území zastúpenia;

2.7. konať v súlade so zákonmi a pravidlami krajiny zastúpenia, Českej republiky a tejto Smernice;

2.8. zameriavať svoju činnosť na vykonávanie úloh v súlade s nariadeniami v tejto smernici;

2.9. vykonávať a prijímať v rámci svojich kompetencii rozhodnutia, nariadenia, pokyny a inštrukcie riadiacich orgánov ACD a vedúcich predstaviteľov ACD;

2.10. poskytovať a podávať informácie a správy o najdôležitejších otázkach a problémoch tak často, ako to vyžadujú okolnosti alebo ACD.

3. Zástupca ACD má právo:

3.1. používať štandardné formuláre a vizitky zástupcu ACD na vykonávanie svojich povinností a funkcií;

3.2. v rámci svojich kompetencií a podľa predpísaného spôsobu kontaktovať úradníkov a predstaviteľov vládnych orgánov, podnikov a iných organizácii na území zastúpenia;

3.3. požiadať ACD a jej pridružené organizácie o dodanie potrebných materiálov a informácii na vykonávanie úloh v rámci svojich kompetencii a uvedených v tejto smernici.