Poslanie

Poslaním Asociácie pre spoluprácu a rozvoj (ACD) je podporiť všestranný rozvoj vzájomných vzťahov v rozličných oblastiach medzi súkromným a verejným sektorom jednotlivých štátov Európy, Ázie, Ameriky, Afriky a Austrálie.

 

99,9 % z celkového počtu podnikateľských subjektov nielen v celoeurópskom hospodárskom priestore tvoria mikro, malé alebo stredné podniky, ktoré poskytujú pracovné príležitosti pre väčšinu aktívnej pracovnej sily a významne sa podieľajú na hrubej produkcii a tvorbe pridanej hodnoty. Tieto subjekty sú tiež inovačným a technologickým zdrojom, vytvárajú konkurenčné prostredie, podporujú ekonomický rast a vyrábajú a poskytujú produkty a služby, ktoré nie sú ochotné ponúkať veľké podniky.

 

Mikro, malé alebo stredné podniky predstavujú vo vyspelých krajinách významnú súčasť ich ekonomík a patria medzi hlavné piliere ekonomiky jednotlivých štátov. Podľa klasifikácie Európskej komisie č. 2003/361/EC rozdeľujeme veľkosť podnikov nasledovne:

Kategória podniku

Počet zamestnancov (hlavné kritérium)

Ročný obrat (vedľajšie kritérium)

Ročná bilančná suma (vedľajšie kritérium)

Mikro podnik1 až 9≤ 2 000 000 €≤ 2 000 000 €
Malý podnik10 až 49≤ 10 000 000 €≤ 10 000 000 €
Stredný podnik50 až 249≤ 50 000 000 €≤ 43 000 000 €
Veľký podnik250 +  

 

Obdobné pravidlá na rozdelenie a klasifikácia platia aj na iných kontinentoch.

 

ACD rozvíja kontakty a spoluprácu s mikro, malými, strednými ako aj veľkými podnikmi uskutočňovaním spoločných projektov a podnetov, ktoré napomáhajú spolupráci a rozvoju nielen obchodných príležitostí. Pevne veríme, že aj Vás budeme môcť privítať medzi partnermi alebo členmi našej medzinárodnej nezávislej asociácie.

 

Okrem podnikov ACD aktívne medzinárodne kooperuje s organizáciami, spoločnosťami, ministerstvami, komorami, asociáciami, inštitúciami, vládami, združeniami, samosprávnymi organizáciami, regiónmi, rôznymi územnými celkami, obcami, mestami, zastupiteľskými úradmi štátov a území a vytvára účinný nástroj vzájomnej spolupráce v oblastiach:

 

• obchodu,

• kultúry,

• umenia,

• vedy a techniky,

• hospodárstva,

• turistiky a cestovného ruchu,

• vzdelávania,

• iných oblastí a tiež

• podpore charitatívnej činnosti.