Záštita
Záštita Asociácie pre spoluprácu a rozvoj (ACD) je symbolickým uznaním vysokej kvality, profesionality a jedinečného prínosu projektu alebo podujatia, ktorý má medzinárodný charakter. Vo vzťahu k verejnosti je vyjadrením skutočnosti, že ide o dôležitú a prestížnu udalosť alebo hodnoverný projekt.

Získanie záštity ACD je pocta a z jej udelenia nevyplýva žiadny nárok na finančné alebo iné zabezpečenie projektu alebo podujatia.

Žiadosť o udelenie záštity ACD môže požiadať fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je členom ACD a zároveň hlavným organizátorom podujatia resp. vlastníkom projektu a je zodpovedná za prípravu a realizáciu počas celej doby trvania projektu alebo podujatia.

Dokumenty potrebné k udeleniu záštity spolu s vyplnenou žiadosťou o záštitu projektu alebo podujatia je potrebné predložiť ACD najmenej 12 pracovných dní pred konaním podujatia alebo spustením projektu.

Je potrebné uviesť:
• názov projektu alebo podujatia,
• stručnú charakteristiku,
• termín a miesto konania,
• dobu trvania,
• prínos pre spoločnosť a medzinárodné vzťahy.

V prípade udelenia záštity ACD má právo subjekt, ktorý ju získal uviesť túto skutočnosť pri akejkoľvek propagácii, marketingovej činnosti podujatia a použiť logo ACD.

Žiadateľ bude o udelení alebo neudelení záštity ACD vyrozumený e-mailom alebo prostredníctvom informačného systému asociácie najneskôr do 12 pracovných dní odo dňa prijatia žiadosti.

Upozornenie: Pokiaľ už má žiadateľ logo ACD k dispozícii (napríklad z poskytnutia minulej záštity) nesmie ho bez súhlasu ACD a bez schválenia použiť znova. Samovoľné použitie loga ACD je porušením autorského zákona č. 121/2000 Sb. a jeho neoprávnené použitie bude riešené právnou cestou.