Asociace pro spolupráci a rozvoj

Zdarma 

Scroll

Asociace pro spolupráci a rozvoj

Asociace pro spolupréci a rozvoj (dále jen ACD) je neziskovým, samosprávnym a nezávislým subjektem, který napomáhá navázání, rozvoji a prohloubení interregionální spolupráce mezi fyzickými a právnickými osobami ze štátů Európy, AAcu oblastech. Předevšetkým jde o oblast obchodu, kultúry, umění, vědy a techniky, hospodárství, turistiky a cestovního ruchu, vzdělávání, iných oblastí a také podporu charitatívní činnosti.

 

ACD buduje a udržuje partnerské vztahy se súkromnýma veřejným sektorem (organizácemi, společnostmi, ministerstvy, komorami, asociácemi, inštitúcemi, vládami, sdruženími, samospr´´ ;znymi územnými celky, obcemi, městy, zastupitelskými úrady štátů a území) a vytára účinný a efektívny nástroj na vzájemnú podporu, spolupráci a rozvoj.

ACD svou mezinárodnou cinností a know-how vytvára efektívny nástroj pro nadväzování a vytárání profesionálních a obchod&´ch; nebo sítě overených kontaktů.

Asociace pro spolupráci a rozvoj

Základné informáce o Asociáci pro spolupráci a rozvoj a adresa sídla.

 

 • Založení: 2. únor 2018
 • Webstránka: acd.global 
 • Telefón: +421 988 456 7890
 • Lokáce: Středná Európa
 • Město: Praha
 • Štát: Česká republika
 • Ulice:  Rybná 24 (Star&město)
 • PSČ: 11000 

 

"Spojení je začátek. Udržování spolu je pokrok. Spolupáce je úspěch." -- Henry Ford

Směrnice Asociace pro spolupráci a rozvoj (ACD) pro zahraniční zástupce národní sekce ACD

Článek I.
Obecná ustanovení

 

1. Směrnice Asociace pro spolupráci a rozvoj (ACD) vymezuje zahraniční zástupce národní sekce ACD (dále jen "zástupce"), postup pro jejich jmenování nebo odvolání, jakož i jejich funkci na území zastoupení.

2. Zástupci ACD jsou fyzické osoby, které nejsou zaměstnanci ACD a jsou pověřeny jednat na dobrovolném základě v souladu se zájmy ACD. Cizinec, který má v zemi bydliště vysoké sociální postavení a má potřebné osobnostní rysy, jakož i schopnost řádně vykonávat funkci, která mu byla přidělena, může být zpravidla jmenován zástupcem ACD.

3. Zahraniční zástupci Národní sekce ACD se řídí právním řádem České republiky a země pobytu, mezinárodními smlouvami, jejichž je Česká republika součástí, obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva a mezinárodních zvyklostí, jakož i pravidly ACD, rozhodnutími výkonného orgánu ACD, příkazy předsedy ACD, pokyny vedoucích představitelů ACD a dále touto Směrnicí.

4. Právní postavení zástupců acd v zemi bydliště se určuje v souladu s právními předpisy České republiky a právními předpisy země pobytu.

5. ACD neodpovídá za povinnosti zástupců ACD. Na druhé straně zástupce neodpovídá za povinnosti a povinnosti ACD.

 

Článek II.
POSTUP JMENOVÁNÍ A ODVOLÁVÁNÍ ZÁSTUPCŮ ACD

1. Za účelem jmenování kandidáta na funkci zástupce ACD vyplní žadatel nebo žádající organizace formulář spolu s návrhem na jmenování konkrétní osoby zástupcem ACD a předloží spolu s těmito dokumenty:

•    žádost o jmenování zástupcem;
•    životopis žadatele;
•    referenční dopisy;
•    kopii pasu;
•    barevná fotografie;
•    kontaktní údaje (místo bydliště, adresa, kontaktní tel. číslo atd.).

2. Dokumenty uvedené v odstavci 1 článku II posoudí výkonný orgán ACD, který následně vyhodnotí schválení žádosti.

3. Při zvažování kandidáta na funkci zástupce předloží výkonný orgán ACD předsedovi ACD prohlášení odůvodňující souhlas nebo odmítnutí jmenovat zástupce.

4. Zástupce se považuje za jmenovaného do funkce po podpisu dohody o spolupráci a je oprávněn jednat jménem ACD po předání standardního osvědčení a plné moci k výkonu činnosti na území zastoupení.

5. Důvody pro ukončení funkce vykonávané zástupcem ACD jsou tyto:

•    osobní žádost zástupce;
•    systematické nedodržování směrnice ACD,
•    rozhodnutí výkonného orgánu nebo předsedy ACD .

 

6. Existuje-li důvod k ukončení funkce zástupce ACD, vypracuje výkonný orgán ACD a předloží předsedovi ACD memorandum o odvolání zástupce ACD.

7. Zástupce se považuje za odvoláného z funkce poté, co předseda ACD podepíše protokol o odstoupení.

8. V případě odvolání z funkce vrátí zástupce ACD osvědčení a pravomoc vykonávat svou činnost na území zastoupení.

 

Článek III.
Úkoly, povinnosti a práva ZÁSTUPCE ACD

 

1. Hlavní úkoly zástupce ACD jsou tyto:

•    zastupovat zájmy Asociace ACD a jeho členů na území zastoupení;
•    podpora a vytváření příznivých podmínek pro všechny druhy spolupráce a rozvoje na území zastoupení;
•    podpora, navazování a rozvíjení kontaktů mezi ACD a komorami, vládními orgány, podnikatelskými a neziskovými organizacemi, ministerstvy, velvyslanectvími, konzuláty a dalšími partnerskými organizacemi na území zastoupení, v oblasti obchodu, zahraničního obchodu, kultury, vzdělávání, služeb atd.

2. Zástupce ACD má v rámci své působnosti tyto povinnosti:

2.1. shromažďovat a předkládat ACD:

•    informace a analýzy produktů a referenční údaje navrhující řešení spolupráce a rozvoje mezi ACD, členy ACD a zemí zastoupení, poskytující přehled o tržních trendech a podmínkách, výměně obchodních a jiných misí, jakož i dalších záležitostech, které jsou pro ACD zajímavé;
•    legislativní akty, pravidla a předpisy upravující zahraniční obchod, obchodní a jiné činnosti, spolupráci a rozvoj na území zastoupení;
•    analýzy a informace o výstavách, hlavních produktech a službách, organizaci kontroly a certifikace kvality výrobků, informace o ochraně duševního vlastnictví, fungování rozhodčích orgánů atd.;
•    doporučení týkající se výstav, veletrhů a jiných kongresových akcí konaných na území zastoupení, jejichž účast může být pro ACD zajímavá;

 

2.2. udržovat kontakty s podnikatelskými a nepodnikatelskými Asociacemi a partnerskými organizacemi ACD na území zastoupení přispívajících ke spolupráci a rozvoji;

2.3 pomáhat ACD při plnění požadavků týkajících se:

 

•    shromažďování údajů o problémových oblastech a dalších otázkách na území zastoupení;
•    zastupování a ochrana zájmů ve věcech souvisejících s výkonem činnosti na území zastoupení, včetně řešení sporů se zahraničními partnery;
•    vyhledávání potenciálních partnerů na území zastoupení, navázání přímé komunikace, která zahrnuje za účasti specializovaných organizací také poskytování poradenských a informačních služeb souvisejících s průzkumem trhu, inženýrstvím, marketingem, ochranou průmyslového vlastnictví, právními a jinými otázkami;
•    pořádání schůzí, schůzí, seminářů a jiných akcí, jichž se účastní zainteresovaní členové ACD a organizace na území zastoupení;
•    pořádání výstav, seminářů, konferencí, misí, veletrhů, zřizování reklamních a informačních center na území zastoupení, jakož i zatraktivňování účasti na výstavách a akcích pod záštitou ACD;

 

2.4. podporovat a aktivně vyhledávat investice do projektů ACD za dohodnutých podmínek, investovat zahraniční společnosti do projektů ACD, jakož i pomáhat při podpoře a realizaci investic a dalších projektů navržených členy ACD na území zastoupení;

2.5. na žádost Asociace ACD zastupovat jeho zájmy na území zastoupení;

2.6. šířit a podporovat informace o činnosti ACD a jejích členů, jakož i o podmínkách spolupráce s ACD a jejími členy na území zastoupení;

2.7. jednat v souladu se zákony a pravidly země zastoupení, České republiky a této směrnice;

2.8. zaměřit svou práci na plnění úkolů v souladu s předpisy této směrnice;

2.9. provádět a přijímat v mezích svých pravomocí rozhodnutí, předpisy, pokyny a pokyny od řídících orgánů ACD a vedoucích představitelů ACD;

2.10. poskytovat nejdůležitější otázky a problémy a podávat o nich zprávy tak často, jak to vyžadují okolnosti nebo acd.

3. Zástupce ACD má právo:

3.1. používat standardní formuláře a vizitky zástupce ACD k plnění jeho povinností a funkcí;

3.2. kontaktovat úředníky a zástupce vládních orgánů, podniků a jiných organizací na území zastoupení v rámci svých pravomocí a předepsaným způsobem;

3.3. požádat ACD a jeho přidružené organizace, aby poskytly nezbytné materiály a informace k plnění úkolů spadajících do jejich pravomocí a úkolů uvedených v této směrnici.

Naše poslání

Poslaním Asociáce pro spolupráci a rozvoj (ACD) je podpo&r'it všestranný rozvoj vzájomných vztahu v roz&ilých oblastech mezi súkromným a veřejným sektorem jednotlivých štátû Európy, Ázie, Ameriky, Ameriky,

 

99,9 % z celkového počtu podnikatelských subjektů nejen v celoevropském hospodářském prostoru tvoří mikro, malé nebo středné podniky, které poskytujú pracovníé píležitosti pro väčšinu aktívní pracovní síly a významne se podílejú na hrubé produkci a tvorbě přidané hodnoty. Tyto subjekty sú též inovačním a technologickým zdrojem, vytvářející rajú konkurenční; prostředí, podporujú ekonomický rúst a vyrábejú a poskytujú produkty a služby, které ne sú ochotné ponúkat velké podniky.

 

Mikro, malé nebo středné podniky představujú ve vyspelých krajinách významnú súčást jejich ekonomík a patří mezi hlavné pilíře ekonomiky jednotlivých štátů. Podle klasifikace Európské komise è. 2003/361/EC rozdělujeme velikost podniků následovně:
 

Kategória podniku

Počet zaměstnanců (hlavné kritérium)

Ročníý obrat (vedlejšie kritérium)

Ročníá bilančníá suma (vedlejšie kritérium)

Mikro podnik 1 až 9 ≤ 2 000 000 € ≤ 2 000 000 €
Malý podnik 10 až 49 ≤ 10 000 000 € ≤ 10 000 000 €
Středný podnik 50 až 249 ≤ 50 000 000 € ≤ 43 000 000 €
Velký podnik 250 +    

 

Obdobné pravidlá na rozdělení a klasifikace platí i na jiných kontinentech.

 

ACD rozvís kontakty a spolupráce s mikro, malými, střednými a velkými podniky uskutečňovaním spole&´ch projekt& acute; napomáhajú spolupáci a rozvoji nejen obchodných píležitostí. Pevně ​​věříme, že i Vás budeme moci přivítát mezi partnery nebo členy našej mezinárodné nezávislé asociaci.

 

Kromě podniků ACD aktívní mezinárodn& koaperuje s organizaécemi, společnostmi, ministerstvy, komorami, asociácemi, inštitúcemi, vládami; cemi, regióny, rôznymi územnými celky, obcemi, městy, zastupitelskými úrady št´tů a území a vytára účinný nástroj vzájemné spolupáce v oblastech:

 

• obchodu,

• kultúry,

• umění,

• vědy a techniky,

• hospodárství,

• turistiky a cestovního ruchu,

• vzdělávání,

• iných oblastí a také

• podpoře charitatívní činnosti.

Pracovní kodex Asociace pro rozvoj a spolupráci (ACD), který uplatňujeme při realizaci vzájemné spolupráce:

 

 

 • Jednáme v souladu s platnou legislativou a s obecně uznávanými hodnotami s důrazem na přísné dodržování principů obchodní a společenské etikety.

 • Vztahy s partnery a členy jsou založeny na vzájemné důvěře a úctě.

 • Dodržujeme všechny podmínky vyplývající ze smluv, což očekáváme i od všech spolupracujících stran.

 • Jednáme nezávisle, objektivně a čestně tak, abychom se vyhnuli jakémukoli střetu zájmů a nezneužili své postavení.

 • Vždy pracujeme tak, abychom zachovali naši důstojnost, dobrou pověst a jméno.

 • Informace označené jako důvěrné nikdy nezpřístupníme třetím osobám.

 • Neustále vylepšujeme datové zabezpečení a mimořádně dbáme na ochranu dat v našich informačních systémech.

 • Minimalizujeme spotřebu papíru a energií a pomáháme šetřit životní prostředí.

   

Záštita

Záštita Asociace pro spolupráci a rozvoj (ACD) je symbolickým uznáním vysoké kvality, profesionality a jedinečného přínosu projektu nebo akce, který má mezinárodní charakter. Ve vztahu k veřejnosti je vyjádřením skutečnosti, že jde o důležitou a prestižní událost nebo hodnověrný projekt.


Získání záštity ACD je pocta az jejího udělení nevyplývá žádný nárok na finanční nebo jiné zabezpečení projektu nebo akce.


Žádost o udělení záštity ACD může požádat fyzická osoba nebo právnická osoba, která je členem ACD a zároveň hlavním organizátorem akce resp. vlastníkem projektu a je zodpovědná za přípravu a realizaci po celou dobu trvání projektu nebo akce.


Dokumenty potřebné k udělení záštity spolu s vyplněnou žádostí o záštitu projektu nebo akce je třeba předložit ACD nejméně 12 pracovních dnů před konáním akce nebo spuštěním projektu.

Je třeba uvést:
• název projektu nebo akce,
• stručnou charakteristiku,
• termín a místo konání,
• dobu trvání,
• přínos pro společnost a mezinárodní vztahy.


V případě udělení záštity ACD má právo subjekt, který ji získal uvést tuto skutečnost při jakékoliv propagaci, marketingové činnosti akce a použít logo ACD.


Žadatel bude o udělení nebo neudělení záštity ACD vyrozuměn e-mailem nebo prostřednictvím informačního systému asociace nejpozději do 12 pracovních dnů ode dne přijetí žádosti.


Upozornění: Pokud již má žadatel logo ACD k dispozici (například z poskytnutí minulé záštity) nesmí jej bez souhlasu ACD a bez schválení použít znovu. Samovolné použití loga ACD je porušením autorského zákona. 121/2000 Sb. a jeho neoprávněné použití bude řešeno právní cestou.

Kontakt

ASOCIACE PRO SPOLUPRÁCI A ROZVOJ Z.S. (ZKRÁCENĚ ACD) RYBNÁ 24, STARÉ MĚSTO, 11000 PRAHA 1 ČESKÁ REPUBLIKA

Registrována Ministerstvem spravedlnosti České republiky Spisová značka L 69869 je vedena u Městského soudu v Praze Identifikační číslo 06820492

Adresa:

Rybná 24 - Staré město, 11000 Praha 1

Loading
Your message has been sent. Thank you!