Asociácia pre spoluprácu a rozvoj

Zdarma 

Scroll

Asociácia pre spoluprácu a rozvoj

Asociácia pre spoluprácu a rozvoj (ďalej len ACD) je neziskovým, samosprávnym a nezávislým subjektom, ktorý napomáha naviazaniu, rozvoju a prehĺbeniu interregionálnej spolupráce medzi fyzickými a právnickými osobami zo štátov Európy, Ázie, Ameriky, Afriky a Austrálie v rozličných oblastiach. Predovšetkým ide o oblasť obchodu, kultúry, umenia, vedy a techniky, hospodárstva, turistiky a cestovného ruchu, vzdelávania, iných oblastí a tiež podporu charitatívnej činnosti.

 

ACD buduje a udržuje partnerské vzťahy so súkromným a verejným sektorom (organizáciami, spoločnosťami, ministerstvami, komorami, asociáciami, inštitúciami, vládami, združeniami, samosprávnymi organizáciami, regiónmi, rôznymi územnými celkami, obcami, mestami, zastupiteľskými úradmi štátov a území) a vytvára účinný a efektívny nástroj na vzájomnú podporu, spoluprácu a rozvoj.

ACD svojou medzinárodnou činnosťou a know-how vytvára efektívny nástroj pre nadväzovanie a vytváranie profesionálnych a obchodných kontaktov, rozvoj a vytváranie obchodných príležitostí alebo siete overených kontaktov.

Asociácia pre spoluprácu a rozvoj

Základné informácie o Asociácii pre spoluprácu a rozvoj a adresa sídla.

 

 • Založenie: 2. február 2018
 • Webstránka: acd.global 
 • Telefón: +421 988 456 7890
 • Lokácia: Stredná Európa
 • Mesto: Praha
 • Štát: Česká republika
 • Ulica:  Rybná 24 (Staré mesto)
 • PSČ: 11000 

 

"Spojenie je začiatok. Udržiavanie spolu je pokrok. Spolupráca je úspech." -- Henry Ford

SMERNICA Asociácie pre spoluprácu a rozvoj (ACD) pre zahraničných zástupcov Národnej sekcie ACD


Článok I.

Všeobecné ustanovenia

 

1. Smernica Asociácie pre spoluprácu a rozvoj (ďalej len „ACD“) vymedzuje zahraničných zástupcov Národnej sekcie ACD (ďalej len „zástupca“), postup pri ich menovaní alebo odvolaní, ako aj ich funkciu na území zastúpenia.
 

2. Zástupcovia ACD sú jednotlivci, ktorí nie sú zamestnancami ACD a sú poverení konať na dobrovoľnom základe v súlade so záujmami ACD. Cudzí štátny príslušník, ktorý má vysoký sociálny status v krajine bydliska a disponuje potrebnými osobnostnými vlastnosťami, ako aj schopnosťou riadne vykonávať funkciu, ktorá mu bola pridelená, môže byť spravidla menovaný ako zástupca ACD.
 

3. Zahraniční zástupcovia Národnej sekcie ACD sa riadia zákonmi Českej republiky a krajiny trvalého pobytu, medzinárodnými zmluvami, ktorých je Česká republika súčasťou, všeobecne uznávanými zásadami medzinárodného práva a medzinárodnými zvyklosťami, ako aj pravidlami ACD, rozhodnutiami výkonného orgánu ACD, príkazmi prezidenta ACD, pokynmi vedúcich osôb ACD a tiež touto smernicou.
 

4. Právne postavenie zástupcov ACD v krajine trvalého bydliska je určené v súlade s právnymi predpismi Českej republiky a zákonmi krajiny trvalého bydliska.
 

5. ACD nezodpovedá za povinnosti zástupcov ACD. Na druhej strane, zástupca nezodpovedá za povinnosti a záväzky ACD.
 

 

Článok II.

POSTUP PRI MENOVANÍ A ODVOLANÍ ZÁSTUPCOV ACD
 

1. Za účelom vymenovania kandidáta na pozíciu zástupcu ACD musí samotný žiadateľ alebo žiadajúca organizácia vyplniť formulár spolu s návrhom na vymenovanie konkrétnej osoby za zástupcu ACD a odovzdať spolu s nasledujúcimi dokumentami:
 

 • žiadosť uchádzača o vymenovanie do funkcie zástupcu;
 • životopis uchádzača;
 • referenčné listy;
 • kópia pasu;
 • farebná fotka;
 • kontaktné informácie (miesto pobytu, adresa, kontaktné tel. číslo, atď.).
   

2. Dokumenty uvedené v odseku 1 článok II. posudzuje výkonný orgán ACD, ktorý následne vyhodnotí schválenie žiadosti.
 

3. Výkonný orgán ACD pri posudzovaní kandidáta, ktorý má byť menovaný na pozíciu zástupcu, predloží prezidentovi ACD vyhlásenie zdôvodňujúce súhlas alebo odmietnutie vymenovania zástupcu.
 

4. Zástupca sa považuje za menovaného do pozície po podpísaní dohody o spolupráci a je oprávnený konať v mene ACD po odovzdaní štandardného osvedčenia a splnomocnenia na vykonávanie činnosti na území zastúpenia.
 

5. Dôvody na ukončenie funkcie vykonávanej zástupcom ACD sú nasledovné:
 

 • osobná žiadosť zástupcu;
 • systematické nedodržiavanie smernice ACD ,
 • rozhodnutie výkonného orgánu alebo prezidenta ACD .


6. Za predpokladu, že existuje dôvod na ukončenie funkcie zástupcu ACD, výkonný orgán ACD vypracuje a predloží prezidentovi ACD memorandum o odvolaní zástupcu ACD.
 

7. Zástupca sa považuje za odvolaného z funkcie po podpísaní protokolu o odvolaní z funkcie prezidentom ACD.
 

8. Zástupca v prípade odvolania z funkcie vráti asociácii ACD certifikát a splnomocnenie na výkon činnosti na území zastúpenia.
 

 

Článok III.

Úlohy, povinnosti a práva zástupcu ACD

 

1. Hlavné úlohy zástupcu ACD sú nasledovné:
 

 • zastupovať záujmy asociácie ACD a jej členov na území zastúpenia;
 • podpora a vytváranie priaznivých podmienok pre všetky druhy spolupráce a rozvoja na území zastúpenia;
 • podpora, vytváranie a rozvoj kontaktov medzi ACD a komorami, vládnymi orgánmi, podnikateľskými a neziskovými organizáciami, ministerstvami, veľvyslanectvami, konzulátmi a inými partnerskými organizáciami na území zastúpenia a to v oblasti obchodu, zahraničného obchodu, kultúry, vzdelávania, služieb atď.

 

2. Zástupca ACD má v rámci svojich kompetencii nasledovné povinnosti:
 

2.1. zhromažďovať a predkladať asociácii ACD:
 

 • informácie a analýzu produktov a referenčné údaje navrhujúce riešenia spolupráce a rozvoja medzi ACD, členmi ACD a krajinou zastúpenia, poskytujúc prehľad o trendoch a podmienkach trhu, výmenu obchodných a iných misií, ako aj ďalšie záležitosti, ktoré sú predmetom záujmu ACD;
 • legislatívne úkony, pravidlá a nariadenia upravujúce zahraničný obchod, obchodné a iné aktivity, spoluprácu a rozvoj na území zastúpenia;
 • analýzu a informácie o výstavách, hlavných produktoch a službách, organizáciu kontroly a certifikácie kvality výrobkov, informácie o ochrane duševného vlastníctva, prevádzke rozhodcovských orgánov atď.;
 • odporúčania týkajúce sa výstav, veľtrhov a iných kongresových podujatiach, ktoré sa konajú na území zastúpenia a na ktorých účasť môže byť pre ACD zaujímavá;


2.2. udržiavať kontakty s podnikateľskými a nepodnikateľskými združeniami a partnerskými organizáciami asociácie ACD na území zastúpenia, ktoré prispievajú k spolupráci a rozvoju;
 

2.3. poskytnúť pomoc asociácii ACD pri plnení požiadaviek týkajúcich sa:

 

 • zhromažďovania údajov o problémových oblastiach a iných otázkach na území zastúpenia;
 • zastupovania a ochrany záujmov v otázkach súvisiacich s realizáciou aktivít na území zastúpenia, vrátane riešenia sporov so zahraničnými partnermi;
 • hľadania potenciálnych partnerov na území zastúpenia, zriadenia priamej komunikácie, ktorá zahŕňa aj za účasti špecializovaných organizácii poskytovanie poradenských a informačných služieb týkajúcich sa prieskumu trhu, inžinierstva, marketingu, ochrany priemyselného vlastníctva, právnych a iných otázok;
 • usporiadania stretnutí, rokovaní, seminárov a iných podujatí za účasti zainteresovaných členov ACD a organizácii na území zastúpenia;
 • organizovania výstav, seminárov, konferencií, misií, veľtrhov, zriaďovania reklamných a informačných centier na území zastúpenia, ako aj zatraktívnenie účasti na výstavách a podujatiach pod záštitou ACD;

 

2.4. podporovať a aktívne hľadať investície pre projekty ACD, za dohodnutých podmienok investície zahraničných spoločností do ACD projektov a tiež pomáhať pri podpore a realizácii investičných a iných projektov navrhnutých členmi ACD na území zastúpenia;
 

2.5. na požiadanie asociácie ACD zastupovať jej záujmy na území zastúpenia;
 

2.6. šíriť a propagovať informácie o činnosti ACD a jej členoch, ako aj podmienky spolupráce s ACD a jej členmi na území zastúpenia;
 

2.7. konať v súlade so zákonmi a pravidlami krajiny zastúpenia, Českej republiky a tejto Smernice;
 

2.8. zameriavať svoju činnosť na vykonávanie úloh v súlade s nariadeniami v tejto smernici;
 

2.9. vykonávať a prijímať v rámci svojich kompetencii rozhodnutia, nariadenia, pokyny a inštrukcie riadiacich orgánov ACD a vedúcich predstaviteľov ACD;
 

2.10. poskytovať a podávať informácie a správy o najdôležitejších otázkach a problémoch tak často, ako to vyžadujú okolnosti alebo ACD.
 

3. Zástupca ACD má právo:
 

3.1. používať štandardné formuláre a vizitky zástupcu ACD na vykonávanie svojich povinností a funkcií;
 

3.2. v rámci svojich kompetencií a podľa predpísaného spôsobu kontaktovať úradníkov a predstaviteľov vládnych orgánov, podnikov a iných organizácii na území zastúpenia;
 

3.3. požiadať ACD a jej pridružené organizácie o dodanie potrebných materiálov a informácii na vykonávanie úloh v rámci svojich kompetencii a uvedených v tejto smernici.

Naše poslanie

Poslaním Asociácie pre spoluprácu a rozvoj (ACD) je podporiť všestranný rozvoj vzájomných vzťahov v rozličných oblastiach medzi súkromným a verejným sektorom jednotlivých štátov Európy, Ázie, Ameriky, Afriky a Austrálie.

 

99,9 % z celkového počtu podnikateľských subjektov nielen v celoeurópskom hospodárskom priestore tvoria mikro, malé alebo stredné podniky, ktoré poskytujú pracovné príležitosti pre väčšinu aktívnej pracovnej sily a významne sa podieľajú na hrubej produkcii a tvorbe pridanej hodnoty. Tieto subjekty sú tiež inovačným a technologickým zdrojom, vytvárajú konkurenčné prostredie, podporujú ekonomický rast a vyrábajú a poskytujú produkty a služby, ktoré nie sú ochotné ponúkať veľké podniky.

 

Mikro, malé alebo stredné podniky predstavujú vo vyspelých krajinách významnú súčasť ich ekonomík a patria medzi hlavné piliere ekonomiky jednotlivých štátov. Podľa klasifikácie Európskej komisie č. 2003/361/EC rozdeľujeme veľkosť podnikov nasledovne:
 

Kategória podniku

Počet zamestnancov (hlavné kritérium)

Ročný obrat (vedľajšie kritérium)

Ročná bilančná suma (vedľajšie kritérium)

Mikro podnik 1 až 9 ≤ 2 000 000 € ≤ 2 000 000 €
Malý podnik 10 až 49 ≤ 10 000 000 € ≤ 10 000 000 €
Stredný podnik 50 až 249 ≤ 50 000 000 € ≤ 43 000 000 €
Veľký podnik 250 +    

 

Obdobné pravidlá na rozdelenie a klasifikácia platia aj na iných kontinentoch.

 

ACD rozvíja kontakty a spoluprácu s mikro, malými, strednými ako aj veľkými podnikmi uskutočňovaním spoločných projektov a podnetov, ktoré napomáhajú spolupráci a rozvoju nielen obchodných príležitostí. Pevne veríme, že aj Vás budeme môcť privítať medzi partnermi alebo členmi našej medzinárodnej nezávislej asociácie.

 

Okrem podnikov ACD aktívne medzinárodne kooperuje s organizáciami, spoločnosťami, ministerstvami, komorami, asociáciami, inštitúciami, vládami, združeniami, samosprávnymi organizáciami, regiónmi, rôznymi územnými celkami, obcami, mestami, zastupiteľskými úradmi štátov a území a vytvára účinný nástroj vzájomnej spolupráce v oblastiach:

 

• obchodu,

• kultúry,

• umenia,

• vedy a techniky,

• hospodárstva,

• turistiky a cestovného ruchu,

• vzdelávania,

• iných oblastí a tiež

• podpore charitatívnej činnosti.

Podporte nás

Na tejto stránke nás môžete podporiť prostredníctvom Vášho finančného príspevku kartou VISA, MAESTRO, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, DISCOVER alebo UNIONPAY. Kliknutím na obrázok s nápisom "Donate" nižšie budete presmerovaný na stránku spoločnosti PayPal, prostredníctvom ktorej bude platba vykonaná.

Pracovný kódex Asociácie pre rozvoj a spoluprácu (ACD), ktorý uplatňujeme pri realizovaní vzájomnej spolupráce:

 

 

 • Konáme v súlade s platnou legislatívou a so všeobecne uznávanými hodnotami s dôrazom na prísne dodržiavanie princípov obchodnej a spoločenskej etikety. 
 • Vzťahy s partnermi a členmi sú založené na vzájomnej dôvere a úcte. 
 • Dodržiavame všetky podmienky vyplývajúce zo zmlúv, čo očakávame aj od všetkých spolupracujúcich strán. 
 • Rokujeme nezávisle, objektívne a čestne tak, aby sme sa vyhli akémukoľvek konfliktu záujmov a nezneužili svoje postavenie. 
 • Vždy pracujeme tak, aby sme zachovali našu dôstojnosť, dobrú povesť a meno. 
 • Informácie označené ako dôverné nikdy nesprístupníme tretím osobám. 
 • Neustále vylepšujeme dátové zabezpečenie a mimoriadne dbáme o ochranu dát v našich informačných systémoch. 
 • Minimalizujeme spotrebu papiera a energií a pomáhame šetriť životné prostredie.

Záštita

Záštita Asociácie pre spoluprácu a rozvoj (ACD) je symbolickým uznaním vysokej kvality, profesionality a jedinečného prínosu projektu alebo podujatia, ktorý má medzinárodný charakter. Vo vzťahu k verejnosti je vyjadrením skutočnosti, že ide o dôležitú a prestížnu udalosť alebo hodnoverný projekt.
 

Získanie záštity ACD je pocta a z jej udelenia nevyplýva žiadny nárok na finančné alebo iné zabezpečenie projektu alebo podujatia.
 

Žiadosť o udelenie záštity ACD môže požiadať fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je členom ACD a zároveň hlavným organizátorom podujatia resp. vlastníkom projektu a je zodpovedná za prípravu a realizáciu počas celej doby trvania projektu alebo podujatia.
 

Dokumenty potrebné k udeleniu záštity spolu s vyplnenou žiadosťou o záštitu projektu alebo podujatia je potrebné predložiť ACD najmenej 12 pracovných dní pred konaním podujatia alebo spustením projektu.

Je potrebné uviesť:
• názov projektu alebo podujatia,
• stručnú charakteristiku,
• termín a miesto konania,
• dobu trvania,
• prínos pre spoločnosť a medzinárodné vzťahy.
 

V prípade udelenia záštity ACD má právo subjekt, ktorý ju získal uviesť túto skutočnosť pri akejkoľvek propagácii, marketingovej činnosti podujatia a použiť logo ACD.
 

Žiadateľ bude o udelení alebo neudelení záštity ACD vyrozumený e-mailom alebo prostredníctvom informačného systému asociácie najneskôr do 12 pracovných dní odo dňa prijatia žiadosti.
 

Upozornenie: Pokiaľ už má žiadateľ logo ACD k dispozícii (napríklad z poskytnutia minulej záštity) nesmie ho bez súhlasu ACD a bez schválenia použiť znova. Samovoľné použitie loga ACD je porušením autorského zákona č. 121/2000 Sb. a jeho neoprávnené použitie bude riešené právnou cestou.

Kontakt

ASOCIACE PRO SPOLUPRÁCI A ROZVOJ Z.S. (SKRÁTENE ACD) RYBNÁ 24, STARÉ MĚSTO, 11000 PRAHA 1 ČESKÁ REPUBLIKA

Registrovaná Ministerstvom spravedlnosti České republiky Spisová značka L 69869 je vedená u Městského soudu v Praze Identifikačné číslo 06820492

Adresa:

Rybná 24 - Staré mesto, 11000 Praha 1

Loading
Your message has been sent. Thank you!